Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Huvikooli vastuvtmise, huvikoolist vljaarvamise ja huvikooli lpetamise tingimused ja kord
Tallinna Linnavalitsus 06.08.2008 mrus number 54 [RT IV, 27.06.2013, 16]
Justumine:11.08.2008
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2016 - ... [RT IV, 07.01.2016, 18]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 23.12.2015 nr 52 [RT IV, 07.01.2016, 8 - just. 10.01.2016]
Tlv m 02.04.2014 nr 26 [RT IV, 10.04.2014, 19 - just. 13.04.2014]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MRUS

 

 

 

Tallinn

6. august 2008 nr 54

 

 

 

Huvikooli vastuvtmise, huvikoolist vljaarvamise ja huvikooli lpetamise tingimused ja kord

 

 

 

Mrus kehtestatakse Huvikooli seaduse  13 lg 1 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  30 lg 1 p 4 alusel ja koosklas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 mruse nr 37 1.

 

1. Reguleerimisala

Mrusega kehtestatakse Tallinna munitsipaalhuvikooli (edaspidi huvikool) vastuvtmise, huvikoolist vljaarvamise ja huvikooli lpetamise tingimused ja kord.

2. ppurid

(1) Huvikooli vetakse isik (edaspidi ppur), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

(2) Vabade kohtade olemasolul vetakse ppureid vljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajrgse valla- vi linnavalitsuse ja Tallinna Haridusameti (edaspidi amet) vahel slmitud lepingu alusel, spordihuvikooli puhul Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga (edaspidi amet) slmitud lepingu alusel.
[RT IV, 10.04.2014, 19 - just. 13.04.2014]

(3) Kui isiku elukohajrgne valla- vi linnavalitsus ei osale huvihariduse kulude katmisel, tasub huvikooli koha maksumuse ppur vi tema seaduslik esindaja.
[RT IV, 07.01.2016, 8 - just. 10.01.2016]

3. Huvikooli vastuvtmine

(1) Huvikooli vastuvtmiseks esitab ppur vi alaealise puhul ppuri vanem, eestkostja vi hooldaja (edaspidi vanem) vormikohase avalduse, mis sisaldab alljrgnevaid andmeid:

1) ppuri ees- ja perekonnanimi, isikukood;

2) ppuri elukoha aadress;

3) huvikooli vastuvtmise kuupev;

4) huviala/eriala nimetus;

5) vanema ees- ja perekonnanimi, isikukood;

6) vanema elukoha aadress;

7) ppuri vi vanema kontaktandmed;

8) kuupev ja allkiri.

(2) Huvikooli vastuvtmiseks esitatud avalduse alusel slmib huvikool huvikooli koha kasutamise lepingu, mis sisaldab alljrgnevaid andmeid:

1) lepingu pooled;

2) poolte igused ja kohustused;

3) huviala/eriala nimetus,

4) ppeperioodi kestus;

5) ppetasu suurus ja selle maksmise tingimused;

6) lepingu kehtivus;

7) lepingu muutmine ja lpetamine;

8) vastutus ja vaidluste lahendamine.

(3) Likes 1 nimetatud avalduse ja likes 2 nimetatud lepingu vormi kinnitab ameti juhataja. Vormid on kttesaadavad huvikoolides ja Tallinna veebilehel ameti alamlehel.
[RT IV, 10.04.2014, 19 - just. 13.04.2014]

(4) ppuri huvikooli vastuvtmise kinnitab huvikooli direktor kskkirjaga.

(5) Huvikooli vastuvtmisel on ppuril ja vanemal igus tutvuda huvikooli phimruse ja muude huvikooli tegevust reguleerivate igusaktidega ning saada teavet huvialade ppekavade ning tunniplaani kohta.

(6) Huvikooli vastuvetud ppurite andmed kantakse kolme tpeva jooksul Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse, vlja arvatud spordihuvikooli vastuvetud ppurid.
[RT IV, 10.04.2014, 19 - just. 13.04.2014]

(7) Huvikooli ei veta vastu ppureid, kellel on vlgnevus mnes Tallinna munitsipaalhuvikoolis.

4. Vastuvtukatsed

Tallinna Muusikakooli, Nmme Muusikakooli, Lasname Muusikakooli ja Tallinna Kunstikooli vetakse ppur vastu huvikooli direktori kinnitatud vastuvtukatsete alusel.

5. Huvikoolist vljaarvamine

(1) ppuri huvikoolist vljaarvamine toimub ppuri vi vanema avalduse alusel, huvikooli algatusel vi huvikooli lpetamisel.

(2) ppur vi vanem esitab huvikooli direktorile avalduse omal soovil huvikoolist lahkumiseks hiljemalt 30 peva enne huvikoolist lahkumist.

(3) Huvikoolist vib ppuri vlja arvata:

1) mitterahuldavate pitulemuste tttu;

2) kui ta on phjuseta puudunud jrjest rohkem kui kaks kuud;

3) huvikooli kodukorra ja ldtunnustatud kitumisnormide rikkumise korral;

4) ppetasu vlgnevuse korral.

(4) Kui ppur vi vanem ei ole tasunud ppetasu he kuu jooksul maksethtajast, teavitab huvikooli direktor vlgnikku kirjalikult vlgnevusest ning annab mistliku thtaja vla tasumiseks. Kui vlg ei ole thtajaks tasutud, arvatakse ppur huvikoolist vlja.

(5) ppuri huvikoolist vljaarvamine vormistatakse direktori kskkirjaga ning ppuri andmed, mis on kantud Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse, kustutatakse kolme tpeva jooksul. ppuri vljaarvamisest likes 3 nimetatud phjustel teavitatakse ppurit vi vanemat viie tpeva jooksul direktori kskkirja andmisest.
[RT IV, 10.04.2014, 19 - just. 13.04.2014]

(6) ppuri huvikoolist vljaarvamisel tasutakse ppetasu koolist lahkumise kuu eest kuni ppuri huvikoolist vljaarvamise kuupevani.

(7) ppuri huvikoolist vljaarvamisel tasumata jnud ppetasu nutakse sisse igusaktides stestatud korras.

6. Huvikooli lpetamine

(1) Huvikool loetakse lpetatuks prast huviala ppekava titmist.

(2) Huvikooli lpetamist tendab huvikooli lpudokument, milles kajastatakse koolis ppimise aeg ja lbitud ppeainete loend.

7. Arvestuse pidamine

Arvestust huvikooli vastuvtmise, huvikoolist vljaarvamise ja huvikooli lpetamise le peab kooli direktor.

8. Mruse justumine

Mrus justub 11. augustil 2008.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linnakantselei igusdirektor linnasekretri lesannetes